IUTAM’s Directory – single record

Yi-long  BaiProf. Yi-long Bai
Chinese Academy of Sciences
Institute of Mechanics
15 Zhong Guan Cun Road
Beijing 100080
China
Phone: +86 10 625 48133
Fax: +86 10 625 61284
Email: baiyl(at)lnm.imech.ac.cn