IUTAM’s Directory – single record

Jianxiang  WangProf. Jianxiang Wang
Peking University
Dept. of Mechanics & Aerospace Engineering
100871 Beijing
China
Phone: +86 10 62757948
Email: jxwang(at)pku.edu.cn