IUTAM’s Directory – single record

Tian Jian  LuProf. Tian Jian Lu
Xi'an Jiaotong University

Shaanxi
China
Email: tjlu(at)xjtu.edu.cn