IUTAM’s Directory – single record

Prof. Xiaojing Zheng
Xidian University

710126 Xi’an, Shaanxi
China
Email: xjzheng(at)xidian.edu.cn