Prof. Yu-Ren Wu

National Central University
Department of Mechanical Engineering
300, Zhongda Road, Zhongli District
320317 Taoyuan
Taiwan (R.O.C.)
Phone: 886-3-4227151 ext. 34332
Email: yurenwu(at)ncu.edu.tw